Skip to the content

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES SERWISU VOD - PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI - TEATR KOMEDIA

Informacja ogólna

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających z dostępu do serwisu VOD Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia (dalej: serwis VOD Teatru) za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz stosowania plików Cookies związanych z korzystaniem z serwisu VOD Teatru.

Administratorem danych osobnych w serwisie VOD Teatru działającego na Platformie VOD jest Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie ul. Słowackiego 19 a, 01-592 Warszawa, tel: 22 833 68 80; e-mail: sekretariat@teatrkomedia.pl, które jest jednocześnie właścicielem i administratorem serwisu VOD Teatru.

Właścicielem i administratorem Platformy VOD udostępnionej Północnemu Centrum Sztuki – Teatr Komedia w celu stworzenia i administrowania serwisem VOD Teatru jest firma Vowos Sp. z o.o. ul. Walecznych 34 lok. 2; 03-916 Warszawa; tel: +48 690 148 782; e-mail: suport@vowos.com.

Operatorami płatności w serwisie VOD Teatru są podmioty trzecie, które są oddzielnymi Administratorami danych osobowych, osób korzystających z serwisu VOD Teatru.

Słownik niektórych pojęć

 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP),
  z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Deklaracja Północnego Centrum Sztuki - Teatr Komedia

Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia szanuje prawo do prywatności, w tym prawa do prywatności osób korzystających z serwisu VOD Teatru (dalej: Użytkowników). Dbamy wraz z właścicielem i administratorem Platformy VOD udostępnionej Północnemu Centrum Sztuki – Teatr Komedia o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników serwisu VOD Teatru stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników serwisu VOD Teatru, przez osoby trzecie.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom serwisu VOD Teatru poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z serwisu VOD Teatru jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dostęp do stron i serwisów podmiotów trzecich w serwisu VOD Teatru

Na stronie serwisu VOD Teatru są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom serwisu VOD Teatru bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania z serwisu VOD Teatru w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów (poniżej aktywne śledzenia serwisów), w szczególności od dostawców takich jak :

Każdy właściciel stron dostępnych za pośrednictwem serwisu VOD Teatru określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę stosowania plików Cookies. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies poszczególnych serwisów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia dostępna jest na stronie Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” - https://teatrkomedia.pl/ochrona-danych-osobowych .

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu VOD Teatru

Administratorem danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia
ul. Słowackiego 19a; 01-592 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia (dalej:  Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając korespondencję na skrzynkę e-mail: ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl lub adres siedziby Teatru Komedia.

Zakres przetwarzanych danych Użytkowników serwisu VOD Teatru

W czasie przeglądania zawartości serwisu VOD Teatru przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu VOD Teatru przez Użytkowników.

Przeglądanie zawartości serwisu VOD Teatru nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem VOD Teatru, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu VOD Teatru oraz w celach statystycznych związanych z korzystaniem z serwisu VOD Teatru. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu VOD Teatru i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Natomiast korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu VOD Teatru może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie danych osobowych Użytkownika. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu VOD Teatru – w tym zamówienia i wykupienia oferowanej usługi.

 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu VOD Teatru

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu VOD Teatru w celu:

 • zawarcia umowy o zakup biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • udzielenia odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności w tym na temat możliwości zakupu biletów, rezerwacji miejsca, obsady spektaklu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • świadczenia usługi newsletter-a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie newsletter-a. Użytkownik może
  w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter-a poprzez cofniecie zgody. Cofniecie zgody na otrzymywanie newsletter-a nie wpływa na prawidłowość danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem, że zostaną one ujawnione jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

 Gromadzenie danych Użytkowników serwisu VOD Teatru

W zakresie korzystania z serwisu VOD Teatru przez Użytkownika serwis VOD Teatru przechowuje zapytania kierowane do serwera.

Przetwarzane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http i https, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http i https;
 • kodu odpowiedzi http i https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania serwisem VOD Teatru;
 • personalizowania serwisu VOD Teatru;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w serwisie VOD Teatru;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z serwisu VOD Teatru;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu VOD Teatru;
 • rejestracji Użytkownika w serwisie VOD Teatru;
 • świadczenia usługi newsletter-a, za uzyskana zgodą.

Korzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika serwisu VOD Teatru oraz newsletter-a Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu VOD Teatru, udostępnia formularz kontaktowy w celach prowadzenia korespondencji z Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia w zakresie związanym z oferowanymi usługami. Formularz kontaktowy wymaga podania danych osobowych Użytkownika w tym imienia, nazwiska i adresu e-mail (obligatoryjnie) i numeru telefonu (fakultatywnie).

W przypadku chęci skorzystania z newsletter-a  zostanie poproszony o podanie danych w postaci adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych w celu wysyłki newsletter-a.

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Udzielona zgoda na wysyłkę newsletter-a może zostać cofnięta w każdym momencie z wykorzystaniem przycisku „REZYGNUJĘ” w każdym otrzymanym mailu z adresu: newsletter@teatrkomedia.pl . Cofnięcie zgody, nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych których dokonano za zgodą Użytkownika przed jej cofnięciem.

Zbieranie danych osobowych Użytkowników serwisu VOD Teatru

Następujące rodzaje danych, osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter-a;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług serwisu VOD Teatru;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z serwisu VOD Teatru;

Prawa Użytkownika serwisu VOD Teatru

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika serwisu VOD Teatru

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika serwisu VOD Teatru

Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa. Nie wykorzystujemy i nie przekazujemy danych w celach marketingu bezpośredniego. Nie przekazujemy danych użytkowników serwisu VOD Teatru, organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.

Możemy udostępnić  dane osobowe Użytkownika serwisu VOD Teatru, w zakresie, w jakim jest to:

 • niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu VOD Teatru,
 • wymagane przepisami prawa,
 • związane z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 Stosowanie plików Cookies 

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Stosowane przez Administratorów serwisu VOD Teatru i Platformy VOD pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

 Dlaczego korzystamy z plików cookie i pozostałych technologii?

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić serwis VOD Teatru. 

 Wykorzystanie plików Cookies przez Administratorów

Serwis VOD Teatru platforma VOD zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne pliki Cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki Cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem VOD Teatru) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki Cookies zamieszczane przez serwis VOD Teatru oraz Cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym Cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu VOD Teatru i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika serwisu VOD Teatru. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika serwisu VOD Teatru.

Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika serwisu VOD Teatru

Każdy Użytkownik serwisu VOD Teatru powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu VOD Teatru.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności i stosowania plików Cookies

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies serwisu VOD Teatru publikowana jest na stronie internetowej serwisu VOD Teatru.

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na serwisu VOD Teatru oraz zmian wynikających z przepisów prawa.