Skip to the content

Regulamin

REGULAMIN VOD
Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki bezpłatnego i płatnego dostępu do treści w postaci materiałów zdjęciowych, dźwiękowy i audiowizualnych w serwisie VOD administrowanym przez Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Warszawie (dalej w treści Teatr Komedia) pod adresem: vod.teatrkomedia.pl oraz jego rozwinięciami.
2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia przez Teatr Komedia Usług VOD, zdefiniowanych w § 2 poniżej.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym: https://vod.teatrKomedia.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z serwisu VOD dostępnego na stronie vod.teatrkomedia.pl określający m.in. sposób zawierania Umowy, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania Umowy stanowią jej element składowy.
2. Serwis VOD Teatru Komedia – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://vod.teatrKomedia.pl lub jego rozwinięciami, umożliwiającą Użytkownikowi – w wyniku zawartej Umowy – dostęp do Materiałów znajdujących się w katalogu serwisu.
3. Administrator – Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia, instytucja kultury z siedzibą w Warszawie (01-592) przy ul. Juliusza Słowackiego 19A, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIA 121/85, NIP: 525 000 97 14, REGON: 000277523.
4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu
5. Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.
6. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie Konta Użytkownika, w szczególności adresu e-mail i hasła.
7. Usługa VOD – nieodpłatna lub odpłatna audiowizualna usługa medialna polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych zawartych w Serwisie VOD Teatru Komedia w postaci Materiału w celu ich obejrzenia drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie (video on demand, VOD), w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości zwielokrotniania Materiałów lub funkcjonalności zamieszczonych w Serwisie VOD Teatru Komedia. Usługa VOD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały lub funkcjonalności będą udostępniane nieodpłatnie, a które odpłatnie.
8. Usługa VOD Odpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie VOD Teatru Komedia drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przez rozpoczęciem korzystania z Usługi.
9. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu VOD Teatru Komedia.
10. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika określonej Usługi VOD. Treść Umowy wyznaczają:
a)warunki podane w trakcie procesu zakupowego (t.j. wybrane przez Użytkownika Materiały, a w przypadku Usług Odpłatnych również cena za ich udostępnienie, oraz Czas dostępu, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania wybrabych Materiałów),
b)Treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy),
c)postanowienia Regulaminu Serwisu VOD Teatru Komedia
11. Materiał – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, dźwiękowy lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.), m.in. z przedstawień teatralnych i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym realizowanych przez Teatr Komedia, i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez Serwis VOD Teatru Komedia podczas transmisji na żywo (live streaming) lub na żądanie (video on demand) w formie pliku cyfrowego.
12. Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę VOD, każdorazowo podawana w Serwisie VOD Teatru Komedia przy danej odpłatnej Usłudze VOD.
13. Czas Dostępu – każdorazowo wskazany przy Usłudze Odpłatnej termin, w jakim Administrator świadczy Usługę VOD Odpłatną lub Nieodpłatną.

§3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu VOD Teatru Komedia

1. Serwis VOD Teatru Komedia służy do oglądania i odsłuchiwania Materiałów udostępnianych przez Teatr Komedia Użytkownikom zalogowanym na Konto Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Serwis VOD Teatru Komedia jest dostępny wyłącznie na urządzeniach, które spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie.
3. Na jedno Konto Użytkownika w czasie rzeczywistym może być zalogowane jedno urządzenie. W przypadku logowania na to samo Konto Użytkownika na innym urządzeniu dostęp do Serwisu VOD Teatru Komedia na pierwszym z urządzeń zostanie automatycznie zablokowany.
4. Usługi VOD są świadczone w następujących trybach:\
a) w trybie „na żądanie” - VOD tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału nie jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego.
b) w trybie „repertuar” tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przez rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD, pod warunkiem ciągłego odtworzenia – w przypadku przerwania odtwarzania możliwe jest ponowne uruchomienie wyłącznie w określonym terminie i zakresie godzinowym;
5. Za pośrednictwem Serwisu VOD Teatru Komedia Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (tzw. dynamic streaming).
6. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie VOD Teatru Komedia, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności wprowadzenie odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do terytorialnego ograniczenia dostępu do Materiałów ze względu na ograniczenia terytorialne posiadanej od podmiotów trzecich licencji.
8. Udostępniając Materiały Administrator, określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§4
Konto Użytkownika

1. Do korzystania z Serwisu VOD Teatru Komedia oraz uzyskania dostępu do Materiałów należy dokonać Rejestracji Konta Użytkownika.
2. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna. Użytkownik dobrowolne podaje swoje dane osobowe, jednak ich podanie jest konieczne w celu Rejestracji Konta Użytkownika i późniejszego korzystania z Usług VOD.
3. Z Serwisu VOD Teatru Komedia mogą korzystać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 15 rok życia, ale nie ma ukończonego 18 roku życia, powinien przedstawić niniejszy Regulamin rodzicom lub opiekunom prawnym w celu zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz, aby upewnić się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Rejestracja Konta Użytkownika polega na wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnienie formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie VOD Teatru Komedia poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, oraz ustalenia hasła
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i klauzuli poufności;
5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika w panelu Użytkownika. Usunięcie konta jest jednoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia Usług przez Administratora. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Administratora nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go osobom postronnym lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku, kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

§5
Umowy w zakresie Usług VOD Nieodpłatnych

1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług VOD Nieodpłatnych, tj. w szczególności z chwilą rozpoczęcia odtwarzania wybranego w Serwisie VOD Teatru Komedia przez zalogowanego Użytkownika Materiału Użytkownik zawiera Umowę, której postanowienia reguluje Regulamin.
2. Umowa o świadczenie Usługi Nieodpłatnej wygasa z chwilą opuszczenia lub zmiany zawartości okna przeglądarki, w której odtwarzany jest Materiał.

§6
Umowy w zakresie Usług VOD Odpłatnych

1. Zarejestrowany Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi VOD Odpłatnej przez złożenie zamówienia obejmującego:
a) wybór Materiału udostępnianego w ramach Usługi VOD Odpłatnej;
b) akceptację istotnych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, czasu trwania Umowy, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego);
c) aktywację dostępu poprzez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu płatności on-line.
2.Płatność niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za Materiały udostępniane w ramach Usługi VOD Odpłatnej są obsługiwane za pośrednictwem portalu ww.ecard.pl przez firmę eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043), Tadeusza Czackiego 7/9/11 . Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa powoduje, że pobrane środki przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Użytkownik jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez eCard.
3.Ceny dostępu do płatnych Materiałów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4.Użytkownik, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Materiału w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp do treści.
5.Wykupienie dostępu do Usługi VOD Odpłatnej możliwe jest tylko za pośrednictwem płatności elektronicznych i odbywa się wyłącznie poprzez Serwis VOD Teatru Komedia. Nie ma możliwości zakupu Usługi VOD Odpłatnej w kasie Teatru czy na rachunek bankowy.
6.Użytkownicy dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinni uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację usługi przez Administratora.
7.Administrator wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta Użytkownika – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy, jeśli taką zgodę wyraził.
8.W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem Użytkownik uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu VOD Teatru Komedia oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do swojego Konta Użytkownika oraz spełniania wymogów technicznych opisanych w § 7 poniżej – dostęp (tj. możliwość oglądania w transmisji strumieniowej) do określonego Umową Materiału w okresie oznaczonym Czasem Dostępu.
9.Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów objętych Umową natychmiast po jej zawarciu pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych Materiałów, które są udostępniane w trybie „repertuarowym”, tj. w określonym terminie i w określonym zakresie godzinowym.
10.Zakupiony materiał będzie dostępny przez 48 godzin od momentu potwierdzenia wpłaty.
11.W przypadku przedsprzedaży czas dostępu materiału 48 godzin, będzie liczony od daty premiery.

§7
Wymagania techniczne

1. Materiały są udostępniane przez odtwarzacze multimedialne osadzone na stronach www.
2. W celu uzyskania dostępu do serwisu VOD Teatru Komedia niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony https://vod.teatrkomedia.pl lub podstron Serwisu VOD Teatru Komedia.
3. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach Serwisu VOD Teatru Komedia:
niezbędne jest:
a) korzystanie z komputera z dostępem do sieci internetowej o przepustowości co najmniej 3 Mbit/s
b) korzystanie z przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 9.5.a.
c) w przypadku niektórych części Serwisu VOD Teatru Komedia, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL");
d) na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym iOS wersji 12+ oraz Android w wersji 7+;
e) na pozostałych platformach i w odbiornikach SmartTV obsługa odtwarzania jest zależna od konkretnego modelu urządzenia.
4. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem VOD Teatru Komedia a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
5. Koszty związane z Transmisja danych związana podczas odtwarzaniem Materiałów objętych Umową nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i obciążają wyłącznie Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
6. Funkcjonowanie Serwisu VOD Teatru Komedia wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu VOD Teatru Komedia.

§8
Reklamacje

1. Uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu VOD Teatru Komedia, w tym dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiału oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu VOD Teatru Komedia (reklamacje), należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: vod@teatrkomedia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. a powinno zawierać:
a) opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu,
b) tytuł Materiału,
c) szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, którego dotyczy problem,
d) dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny.Administrator zastrzega, że może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
3.Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Administratora.
4. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Administrator nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9
Własność intelektualna

1. Materiały dostępne w serwisie VOD Teatru Komedia są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały przez czas określony w Serwisie VOD Teatru Komedia, bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w Materiały.
4. Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§10
postanowienia uzupełniające zasady korzystania z Serwisu VOD Teatru Komedia

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu VOD Teatru Komedia w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Dostęp do Serwisu VOD Teatru Komedia, Usług VOD lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
1)wykorzystuje Serwis VOD Teatru Komedia, Usługi VOD lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu VOD Teatru Komedia, Usług VOD lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu VOD Teatru Komedia lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
3) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi VOD w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
4) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§11
Ochrona danych osobowych

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu VOD Teatru Komedia wskazaliśmy Polityce prywatności i stosowania plików cookies serwisu VOD, która jest dostępna przy zakładaniu konta oraz pod adresem vod.teatrkomedia.pl. Kwestie związane z plikami cookies wskazaliśmy w § 12 poniżej.

§ 12
Kwestie dotyczące używanych plików Cookie Polityce prywatności i stosowania plików cookies serwisu VOD

§12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2021 roku.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://vod.teatrkomedia.pl/.
3. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://vod.teatrkomedia.pl/regulamin
W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.